Privacy Statement Stichting Triade Vitree

Dit is het Privacy Statement van Stichting Triade Vitree, gevestigd aan Grietenij 17-05, 8233 BP in Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 39068356.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Triade Vitree in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens. Stichting Triade Vitree acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Triade Vitree veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Stichting Triade Vitree is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens
Stichting Triade Vitree http://www.triadevitree.nl
Grietenij 17-05
8233 BP Lelystad
0320 -280 925

privacy@triadevitree.nl

Waarom heeft Stichting Triade Vitree een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon (dat bent u bijvoorbeeld zelf). Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld aan gegevens over uw gezondheid, geloof of etnische achtergrond. Dit soort gegevens kan een organisatie verkrijgen als u bijvoorbeeld een formulier invult, een e-mail stuurt of telefonische contact op neemt. Ook als u een website van Stichting Triade Vitree bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of in de gegevens van een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Stichting Triade Vitree worden gedeeld verwerken wij deze gegevens. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Triade Vitree verwerkt in het kader van haar dienstverlening op een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze. 

Van wie verwerkt Stichting Triade Vitree persoonsgegevens?

Van de personen met wie we contact hebben en onderhouden, of die de websites bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn allereerst onze (aspirant) cliënten en diens wettelijke vertegenwoordigers (bijvoorbeeld ouders of de voogd) waar we de zorg voor verlenen.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van personen die ervoor zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het betreft hier onder andere onze (zorg)werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten maar ook om de contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als u als bedrijf of organisatie persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zodat zij weten op welke wijze Stichting Triade Vitree omgaat met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de Stichting Triade Vitree, met haar hoofdvestiging aan de Grietenij 17-05, 8233 BP te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 39068356. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarom mag Stichting Triade Vitree soms persoonsgegevens verwerken?

Stichting Triade Vitree mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Deze wettelijke grondslagen zijn omschreven in de Europese privacywet AVG. Triade Vitree gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens de volgende grondslagen / redenen:

1. Uw schriftelijke toestemming of die van de wettelijke vertegenwoordiger. Gegeven toestemming kunt u ten alle tijden intrekken waardoor de organisatie moet stoppen met de verwerking van de persoonsgegevens;

2. Persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst, denk hier bijvoorbeeld aan de zorgovereenkomsten die u heeft met Triade Vitree. De verwerking van de persoonsgegevens is dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst;

3. Persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen. Het gaat bijvoorbeeld om het verstrekken van persoonsgegevens aan de gemeente op basis van de Jeugdwet of het verplicht registreren van het BSN nummer van werknemers in het kader van de Belastingwetgeving.

4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;

5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Triade Vitree.

Persoonsgegevens die Stichting Triade Vitree van u kan verwerken

Stichting Triade Vitree verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen wij u conform de wet hierover informeren en de vereiste maatregelen nemen (bijvoorbeeld het schriftelijk vragen van toestemming).

Welke persoonsgegevens Triade Vitree verwerkt is afhankelijk van wat uw positie, rol of functie is bij de organisatie. Zo zitten er verschillen tussen enerzijds de hoeveelheid en soort persoonsgegevens die Triade Vitree verwerkt ten behoeve van onze cliënten en anderzijds tussen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor ons personeel.

Afhankelijk van de situatie verwerken wij specifiek persoonsgegevens om te delen:

 met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

 u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een nieuwsbrief of ons tijdschrift Trialoog).

 voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze (zorg) kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.

 Om u met een eigen account toegang te kunnen geven en gebruik te laten maken van besloten web portalen voor o.a. vrijwilligers, familieleden en vertegenwoordigers van cliënten, het plannen van taxiritten (bijvoorbeeld RegiCare, Familienet, Taxiplanning Online).

 voor u de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen, denk bijvoorbeeld aan het registreren van cliëntinformatie, medische gegevens, BSN, maar ook vanwege de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies; Verwerkingen vinden plaatst conform onder meer de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

 om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

 om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Hieronder vindt u een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken binnen de organisatie:

Algemeen o.a. via de website of telefonisch:

 Voor- en achternaam, telefoonnummer(s), e-mailadressen;

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch en ten behoeve van bijvoorbeeld sollicitaties.

 NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens (telefoon);

 geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

 curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.

 andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften door uw meegestuurde pasfoto’s; 

Persoonsgegevens ten behoeve van ons Personeel / Vrijwilligers:

 Op het moment dat u voor ons bent gaan werkt of heeft gewerkt of als vrijwilliger betrokken bent dan kunnen we de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 NAW-gegevens, Burger Service Nummer (BSN), geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, IBAN-nummer, handtekening, salarisgegevens, nevenfuncties, opleidingen, ID bewijs, werkvergunning, VOG-verklaring.

 Overige gegevens die te relateren zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Persoonsgegevens ten behoeve van onze cliënten:

 De volgende persoonsgegevens kunnen voor Triade Vitree noodzakelijk zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen en/of zijn wettelijk vereist in zorg specifieke wetgeving. Afhankelijk van het type zorg (ambulante hulp, jeugdzorg, langdurige zorg, pleegzorg) kan Triade Vitree persoonsgegevens verwerkingen in haar beveiligde Elektronische Cliënten Dossier (ECD. Persoonsgegevens die kunnen voorkomen in het ECD zijn:

 NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer(s), emailadressen, IBAN-nummer, burgerlijke staat, polis nummer zorgverzekering, BSN, ID-nummer legitimatie, gezondheidsgegevens (die nodig zijn voor de zorgverlening), veiligheidstaxaties, contactgegevens huisarts/apotheek/tandarts, gegevens van directe contactpersonen (+relatie), contactgegevens voogdij of pleegouderschap, type financiering van de zorg, gegevens van scholen, beeld en videomateriaal ten behoeve van bijv. video home trainingen (VHT) of inluistersystemen (nachtzorg), open velden met daarin diverse mogelijke herleidbare persoonsgegevens (bijvoorbeeld behandelplannen, voortgangsverslagen, (eind)rapportages etc.).

Persoonsgegevens ten behoeve van onze Leveranciers:

Voor het functioneren van de organisatie maakt Triade Vitree gebruik van meerdere leveranciers, het betreft hier onder andere leveranciers voor onderhoud, controle van brandblusapparatuur, inhuur van derden expertise. Hiervoor kan Triade Vitree de volgende persoonsgegevens verwerken:

 O.a. NAW-gegevens contactpersonen, functie contactpersoon, telefoonnummer(s), email-adressen, IBAN-nummer, KVK-nummer, handtekeningen na sluiten overeenkomst,

Met welk doel en met welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Triade Vitree verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Vanwege een wettelijke verplichting (verplicht bewaren van bijvoorbeeld een medisch dossier op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO), de eisen uit de Jeugdwet, Wlz, WMO of belastingwetgeving’

 Om met u contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (o.a. in Facilitair ondersteuning systeem Wish);

 Behandeling van sollicitaties (incl. portefeuille beheer);

 Het verlenen van zorg (cliëntgegevens staan bijvoorbeeld geregistreerd in de applicatie PlanCareDossier 2.0, Ncare (t.b.v. het verstrekken en registeren van medicatie), Familienet);

 Aanmelding en verwerking van vrijwilligersgegevens (gegevens staan in Regicare van leverancier AdSysCO)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met het Privacy Office van Triade Vitree via: privacy@triadevitree.nl zodat wij deze eventuele gegevens kunnen verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Triade Vitree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren daarbij de termijnen die in de zorg specifieke wetten zijn opgenomen maar ook in belastingwetgeving. Gegevens van sollicitaties worden maximaal twaalf maanden bewaard en daarna vernietigd, na toestemming kunnen we ook uw sollicitatie in onze vacature portefeuille langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Triade Vitree verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat sprake is van een verantwoordelijke en een verwerkersrelatie dan sluit Triade Vitree een verwerkersovereenkomst af waarin Triade Vitree strikte eisen stelt aan de verwerkende partij o.a. t.a.v. het gebruik van de gegevens, naleving, eventuele datalekken en beveiligingseisen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Triade Vitree neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Triade Vitree) tussen zit.

Triade Vitree zijnde een verwerker namens een verantwoordelijke Bij meerdere vestigingen van Triade Vitree vinden dagbestedingsactiviteiten plaats. Deze activiteiten worden onder begeleiding door onze cliënten uitgevoerd. Triade Vitree wordt daarbij soms ingehuurd door bedrijven en organisaties uit de regio. Bij sommige van deze activiteiten verwerkt Triade Vitree namens dit bedrijf persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vullen en inpakken van kerstpakketten en voorzien van adresgegevens of het namens een bedrijf vernietigen van vertrouwelijke documenten. Triade Vitree sluit indien nodig met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst af, waarbij Triade Vitree is opgenomen als verwerkende partij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Triade Vitree gebruikt technische en functionele cookies op haar websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies / Google Analytics

Stichting Triade Vitree gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Stichting Triade Vitree kan met behulp van de rapporten uit Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Stichting Triade Vitree in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren.

De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken Stichting Triade Vitree verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Stichting Triade Vitree persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Inzage in uw persoonsgegevens

Bent u ingeschreven bij Stichting Triade Vitree of denkt u dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt en u wilt weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen, wat uw relatie is geweest met Triade Vitree, wat voor type zorg (Jeugd, Wmo of Wlz) u (ooit) heeft ontvangen of ontvangt en op welke locatie(s) u heeft gewerkt of zorg heeft ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / verwijdering

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Triade Vitree onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Triade Vitree kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen. 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Wilt u uw zorgdossier laten overdragen aan een andere zorginstelling?

Wij gaan slechts over tot verstrekking van persoonsgegevens van (ex)-cliënten aan derden als we hiertoe wettelijk verplicht worden of we hiervoor schriftelijke expliciete toestemming hebben ontvangen van de betrokkenen (de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger). Dit betekent dat voordat we kunnen aangeven of een cliënt ooit zorg van ons heeft ontvangen we schriftelijke toestemming nodig hebben van deze cliënt (of dien vertegenwoordiger). Na ontvangst en registratie van deze specifiek aan Triade Vitree gegeven toestemming tot verstrekking van het dossier kunnen we de zorginstelling informeren en indien mogelijk voorzien van het dossier. Het overdragen van een dossier of bepaalde persoonsgegevens worden indien mogelijk op een beveiligde en versleutelde manier verzonden of toegestuurd met een aangetekende poststuk.

Dit specifieke Triade Vitree toestemmingsformulier kunt u opvragen via: privacy@triadevitree.nl

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@triadevitree.nl of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de applicatie KopieID die door de overheid ter beschikking is gesteld.

De gegevens van uw identiteitsbewijs dienen enkel en alleen om uw identiteit te valideren, daarna wordt het kopie door Triade Vitree vernietigd. Het opvragen van een kopie en het valideren van uw identiteit doen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodat geen persoonsgegevens van u worden verstrekt aan onbevoegden die zich bijvoorbeeld namens u voordoen.

Wilt u geen kopie van uw identiteit toesturen dan kunt u altijd een afspraak maken om uw legitimatie fysiek te laten zien in onze vestiging in Lelystad zodat we ter plekke uw identiteit kunnen valideren. Neem u dan contact op met het Privacy Office van Triade Vitree via: privacy@triadevitree.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, na binnenkomst van uw verzoek.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Functionaris Gegevensbescherming

Triade Vitree heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze Functionaris Gegevensbescherming is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens en privacy binnen Stichting Triade Vitree is te bereiken via fg@triadevitree.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Triade Vitree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Triade Vitree heeft meerdere technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wilt u meer informatie over deze beveiliging of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan contact op met ons op via privacy@triadevitree.nl

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Klachten

Stichting Triade Vitree heeft een klachtenregeling. U kunt ook direct met uw vraag of klacht terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming fg@triadevitree.nl

Tevens wil Stichting Triade Vitree u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Heeft u vragen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact op met ons Privacy Office via:

Stichting Triade Vitree
T.a.v. Privacy Office Triade Vitree
Grietenij 17 05
8233 BP Lelystad

0320 -280 925

Of per email via: privacy@triadevitree.nl

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 april 2019. Stichting Triade Vitree behoudt zich het recht om dit statement te wijzigen.